Com afecta el TDAH al llenguatge?

COM AFECTA EL TDAH AL LLENGUATGE? escrit per Claudia Sánchez Redondo, logopeda de XiCaEs

El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) és un dels trastorns del neurodesenvolupament més freqüents de la infantesa. Es caracteritza per presentar problemes de concentració i de comportament, encara que les conductes disruptives van millorant a mesura que creixen.

Tipus:

-Predomini en la falta d'atenció: Dificultat per a organitzar-se o acabar una tasca, parar atenció als detalls o seguir instruccions o converses. La persona es distrau fàcilment o s'oblida del detall de la rutina diària.

-Predomini d'hiperactivitat/impulsivitat: La persona es mou nerviosament i parla molt.

-Presentació combinada: Els símptomes dels dos tipus anteriors estan igualment presents en la persona.

Quines característiques del llenguatge estan presents en xiquets amb TDAH?

En primeres etapes, entre un 6% i un 35% presenten un retard en l'adquisició del llenguatge, apareixent més tard les primeres paraules i les combinacions de paraules, i posteriorment, trastorns en el desenvolupament del llenguatge.

Entre les característiques d'aquests xiquets podem trobar:

-Escassos recursos lingüístics

-Eviten paraules rellevants o fragments sencers d'informació

-Discurs difús pel fet que alteren l'ordre lògic de l'oració

-No tenen interès a millorar la seua expressió

-Regulen malament la intensitat i la velocitat del discurs

-Solen comprendre les coses gràcies al context

-Cometen errors fonològics de reemplaçament, substitució o d'inversió

Lectura

Podem classificar les dificultats en la lectura en dos grups:

  1. Dificultats en la lectura de paraules, apareixent dificultats per a extraure el significat global del text
  2. Xiquets que podent llegir les paraules els costa comprendre el que lligen

Existeix una relació entre la hiperactivitat en preescolars i un menor desenvolupament de destreses relacionades amb aprenentatge de la lectura, observant els següents errors:

-Omissions: “Lucía té dues germà_”

-Addicions: “Les nina és de la meua germana”

-Substitucions: “Em vaig acostar al però amb un cert tambor” (en comptes de temor)

-Dificultats front a grups consonàntics

-Comprensió lectora deficient

-Desmotivació davant la lectura i rebuig

Escriptura

-Unions de lletres

-Fragmentacions en les paraules (separen paraules que s'escriuen juntes)

-Addició, substitució i omissió de lletres, síl·labes i paraules

-Cal·ligrafia pobra i desordenada

-Major nombre de faltes d'ortografia

-Lletres irregulars

-No hi ha ordre en l'escriptura (marges, pàgines, lletres…)

-Escriptura molt irregular: esborranys, marges ondulants…

Llenguatge com a mitjà per a la interacció social

-Eviten corregir els seus errors

-No acaben les converses

-Els costa reunir arguments per a defensar les seues idees

-Els costa contar les seues experiències i vivències per falta de recursos lingüístics

-No saben com expressar els seus sentiments

-Necessiten imposar les seues idees

Cal tindre present que processen la informació auditiva pitjor que els seus iguals i que perden informació transmesa oralment. Per aquesta raó, és necessària la redundància en la transmissió de la informació verbal i l'ús d'organitzadors visuals que afegeixen una doble via d'entrada a la informació que es considere més rellevant.

Per l'assenyalat anteriorment, un entrenament de les funcions executives, combinat amb una intervenció en els processos lingüístics més afectats en el xiquet, ajudarà en gran manera a millorar el llenguatge del TDAH tant a nivell expressiu, com comprensiu i pragmàtic.

Claudia Sánchez Redondo- Logopeda

Grau en Logopèdia en la Universitat de València. Especialitzada en logopèdia clínica en mal neurològic i en teràpia miofuncional.

Trajectòria professional: logopeda en una clínica amb xiquets/es amb dificultats d'aprenentatge.

Actualment treballa en Xicaes, tractant amb els xiquets/es que tenen alterada la comprensió i/o producció del llenguatge, la parla, la veu, trastorns orofacials mitjançant teràpia miofuncional i alteracions en la deglució.