CÀRREC NOM
Presidenta Sonia Sánchez Bosquet
Secretari General Josep Ramos Mezquita
Vicepresident Manuel Martínez Torrecilla
Patró nat Juan José Ortells Miravet
Patrona nata Ana Rosario Petit Ortells
Patrona nata Mª Dolores Broch Arnau
Patró nat Sergio Fuster Carda
Patró nat José Pascual Pesudo Arnal
Patró nat Enric Reverter Andreu
Patrona nata María Teresa Mulet Gargallo
Patró nat Manuel Cubertorer Ayet
Patró nat Jose Antonio Basiero Sichet
Patrona no nata Silvia Tellols Baselga
Patró no nat Enric Portalés Llop
Patrona no nata Amelia Rovira García
Patrona no nata Vanesa Bonet Torán