INTRODUCCIÓ

Aquest plec es refereix a les normes bàsiques d’utilització del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Va adreçat a tots els usuaris, persones, entitats, companyies, espectadors i públic en general, i pretén buscar un bon funcionament i el màxim respecte tant pel que fa a les instal•lacions com als usuaris.

Aquest reglament d’ús està sotmés a les normes o reglaments de rang superior que estiguen en vigor o que es puguen dictar en un futur, així com també a les possibles modificacions que puga proposar el Patronat d’aquesta Fundació en funció de les necessitats d’aquesta en relació al Centre o a qualsevol altre aspecte.

DEFINICIÓ

El Centre Social Caixa Rural Vila-real és una instal•lació cultural i recreativa propietat de la Fundació Caixa Vila-real. Aquest espai està destinat a les activitats pròpies de la Fundació, la naturalesa de les quals serà principalment de caràcter cultural, recreatiu, apolític i sense ànim de lucre. En especial, en el recinte, es realitzaran la pràctica de les arts escèniques, musicals, audiovisuals, conferències, xarrades, cursos de formació, exposicions d’art, activitats associatives i reunions. L’acceptació última de qualsevol tipus d’activitat, tant les esmentades anteriorment com d’altres tipus que es pogueren plantejar, està reservada exclusivament al Patronat.

POSSIBILITAT D’ÚS

Qualsevol particular, empresa, col•lectiu, entitat o escola podrà utilitzar el Centre sempre que es demane en la forma i el termini deguts, s’abonen les tarifes corresponents i es compte, per tant, amb l’autorització corresponent. El Centre està adreçat especialment a les associacions i entitats socioculturals de Vila-real.

NORMES GENERALS

Qualsevol persona o col•lectiu, pel sol fet de trobar-se en el recinte, es compromet de forma expressa a:

1. No deteriorar ni fer malbé les instal•lacions ni els béns mobles d’aquest, ja que serà responsable dels danys i/o perjudicis ocasionats, i es farà càrrec de les despeses que això origine.

2. No alterar I’ordre i guardar respecte a les persones i a les coses.

3. No fumar en tot l’espai del Centre Social.

4. Sense l’autorització expressa del Patronat, no es permet l’entrada de begudes i menjar al Centre. Es reserva el dret preferent al mantenidor del Casino per la realització de banquets, vins d’honor, etc., però sempre amb el vistiplau de la Fundació.

5. Respectar les senyalitzacions dels accessos restringits de l’espai tècnic i de manteniment.

6. No està permesa l’entrada d’animals a la instal•lació a excepció dels gossos guia dels invidents.

7. El personal designat per la Fundació és l’únic responsable de la instal•lació i l’únic facultat pel secretari general per a decidir sobre la conveniència tant de regular els espais com de tancar o no l’accés en tot o en part.

8. Els responsables de cadascuna de les activitats o dels actes organitzats estan obligats a fer respectar la normativa, i únicament en absència del personal o representants de la Fundació podran decidir les pautes de comportament a seguir en cada ocasió.

AUTORITZACIONS I SOL•LICITUDS

9. Per tal de poder utilitzar les instal•lacions per a les activitats, s’han de sol•licitar amb el procediment següent:

a) Es comprovarà la disponibilitat en el calendari d’activitats en el web de la Fundació www.fundaciocaixarural.org. També és podrà realitzar la consulta en horari d’atenció de l’aula d’informàtica del Centre Social.

b) Realitzar, amb almenys quinze dies naturals de temps com a mínim, la prereserva de l’espai on s’han d’especificar: les dades de contacte del sol•licitant, I’horari previst de muntatge, inici i l’acabament de l’activitat, dades de l’acte i la seua descripció, en especial es detallarà la naturalesa i els continguts del que es vol fer. Aquest procediment es farà a través dels mitjans següents:

• Formulari en línia a través de la pàgina www.fundaciocaixarural.org

• Presencialment en horari d’atenció de l’aula d’informàtica

c) La Fundació es posarà en contacte amb la persona o persones sol•licitants i confirmarà l’autorització o denegació de la concessió de l’espai.

d) La persona o persones sol•licitants hauran de presentaran la sol•licitud definitiva de reserva amb el document escrit subministrat per la Fundació on constarà de manera expressa l’acceptació de les normes del Centre Social. Aquest document haurà d’estar en poder de la Fundació 5 dies naturals abans de l’acte com a mínim i, si cal, abonar les tarifes corresponents. La sol•licitud no es considerarà acceptada de forma definitiva fins que la Fundació dispose del document amb l’acceptació signada d’aquestes normes i les tarifes abonades.

e) Una vegada acceptada la petició, la Fundació enviarà el full d’autorització a la persona sol•licitant i es procedirà a publicar la confirmació de l’acte en el calendari d’activitats del web de la Fundació.

10. Les autoritzacions de la Fundació es concedeixen de manera discrecional a l’entitat o persona que ho sol•licita en la forma deguda. La Fundació es reserva el dret de sol•licitar l’assegurança de responsabilitat civil corresponent a les persones, entitats, grups o empreses sol•licitants.

11. Tindran preferència aquelles activitats programades o organitzades per la Fundació Caixa Rural Vila-real. Seguidament les que estiguen relacionades amb l’àmbit de les arts, ciències, socials i assistencials, i tot seguint, preferentment per ordre d’entrada de sol•licituds.

12. Les autoritzacions en cap cas són expedides per temps superior a l’activitat sol•licitada i tenen el caràcter de personals i intransferibles.

13. Les autoritzacions són exclusivament per a realitzar l’activitat per a la qual s’atorguen i expiren quan s’acompleix el termini establert, sense necessitat de requeriment previ.

14. Extingida l’autorització d’ús, el titular ha de deixar lliure i a disposició de la Fundació la instal•lació i els béns objecte d’aquella, en el mateix estat de conservació i funcionament en què els va rebre.

15. El temps d’utilització de la instal•lació és l’autoritzat per la Fundació i no es pot excedir en cap cas aquest temps.

16. Els usuaris no poden introduir variacions en I’horari autoritzat i, en cas que siga necessari, han de ser comunicades a la Fundació com a mínim 3 dies abans i per escrit, i aquesta decidirà la possibilitat o no del canvi.

17. Qualsevol problema d’horari que puga sorgir entre diverses persones o entitats serà resolt entre les afectades sota l’arbitratge de la Fundació.

18. La Fundació té, en tot moment, la facultat d’anul•lar la pràctica de l’activitat, per causes justificades i amb el compromís de realitzar una comunicació prèvia mínima de dos dies.

19. Els horaris autoritzats i destinats a les activitats no poden ser utilitzats per cap altra entitat ni per a una altra activitat que la concedida. La Fundació queda lliure per a fer l’ús que considere oportú de la instal•lació en cas que passe això.

20. És responsabilitat dels usuaris (sol•licitants) lliurar les quantitats corresponents a la Societat General d’Autors i altres impostos que se’n deriven, així com també les garanties que puga demanar la Fundació en funció del tipus d’acte que se sol•licite.

21. Sempre que les persones sol•licitants realitzen difusió amb producció publicitària o de material de propaganda referent a la programació dels actes en el Centre Social estaran obligats a subministrar-los (preferentment en format digital) almenys cinc abans a la realització de l’acte. Els usuaris (sol•licitants) han de lliurar un nombre mínim de dos cartells físics i/o fullets de propaganda de l’acte que realitzen en el centre de la Fundació.

22. La Fundació es reserva el dret de supervisar els esborranys de programes, cartells i altres elements de difusió dels actes de les entitats, grups, etc. que es programen en el Centre Social. En cas de no trobar-los conformes, pot fer modificar els textos o la distribució dels programes, cartells i altres elements de difusió.

ACTIVITATS

23. De totes les activitats cal distingir entre: les organitzades per la Fundació, organitzades conjuntament entre entitats i la Fundació, amb el patrocini de la Fundació i l’organització d’altres entitats i les realitzades per entitats o empreses locals o altres.

a) Activitats de la Fundació: Aquestes activitats queden automàticament autoritzades i es farà publicació automàtica en tots els suports i mitjans a l’abast de la Fundació (web, Full informatiu, etc.).

b) Conjuntament entre entitats i la Fundació: Aquestes activitats queden automàticament autoritzades sempre que la data o les dates estiguen lliures. La Fundació apareixerà en la difusió publicitària com a organitzadora i patrocinadora de l’acte en qüestió.

c) Patrocini de la Fundació i organitzades per altres entitats: Queden automàticament autoritzades sempre que la data o les dates estiguen lliures. La Fundació apareixerà en la difusió publicitària com a patrocinadora de l’acte en qüestió.

d) Per entitats locals o altres:

• Aquestes activitats s’autoritzen de forma expressa i discrecional i per períodes, dies i hores concrets.

• La responsabilitat d’aquesta activitat recau sobre l’entitat a la qual pertany.

• Les activitats han de confirmar-se (amb l’escrit formal descrit anteriorment) a la Fundació: el dia, hora d’arribada i participants, com a molt tard 5 dies abans de l’activitat. En cas que no siga així, es considera lliure i a disposició de la Fundació el dia i hores reservats.

• Cada entitat haurà de designar un responsable que ha de presentar-se en la instal•lació mitja hora abans de l’acte, i en cas que siga una activitat amb públic, com a molt tard una hora abans que comence la representació

• La Fundació apareixerà en la difusió publicitària com a col•laboradora de l’acte en qüestió.

RECINTE, HORARI I ESPAIS

24. Els col•lectius i/o persones que obtinguen el permís d’ús de qualsevol dels espais del Centre Social, poden utilitzar només aquelles instal•lacions que s’especifiquen en el full d’autorització.

25. L’horari màxim de disposició serà determinat per la Fundació en funció de la naturalesa de l’acte a desenvolupar i depenent de l’espai a ocupar. Si no s’estableix de manera específica, i amb caràcter general i ordinari la disposició de l’espai, començarà a les 09.00 hores del matí i el tancament a les 21.00 hores.

MATERIAL, INSTAL•LACIONS i APARELLS

26. Tot el material tècnic i informàtic del Centre sempre serà manipulat pel personal de la Fundació i aquest decidirà la conveniència de la intervenció d’altres persones. Únicament es podrà utilitzar el material tècnic d’una manera aliena amb l’autorització expressa de la Fundació i sempre per personal tècnic qualificat.

27. La responsabilitat de tornar en bon estat els materials i del tracte i ús indegut dels aparells recau, en primer lloc, en la persona sol•licitant i en forma de corresponsabilització en l’entitat o grup a la qual pertany l’usuari.

28. El material necessari per a desenvolupar una activitat, utilitzat per qualsevol grup, s’ha de retornar al seu lloc en acabar l’activitat.

29. La Fundació no es fa responsable del material privat dipositat per l’usuari en cap circumstància per excepcional que siga.

30. Cap aparell ni material tècnic o complements del Centre Social no pot ser retirat en cap cas per al seu ús en altres activitats fora de l’edifici.

31. En cas de produir-se algun desperfecte en les instal•lacions a causa del mal ús, seran els ocupants els responsables directes, per la qual cosa la Fundació reclamarà responsabilitats a la persona o entitat que haja formalitzat la reserva i podrà fins i tot reclamar l’import econòmic reportat de possibles reparacions i arranjaments. La Fundació es reserva el dret de fixar una fiança en aquells que estime oportú.

PERSONAL i SERVEIS

32. La Fundació compta amb uns serveis restringits d’equipaments i personal específic. Per tant s’haurà d’acordar la coordinació de l’espai i el control d’espai que entren en funcionament quan hi ha activitats amb públic.

33. En cas d’un acte amb públic, el responsable de la sol•licitud haurà de reunir-se de forma obligatòria amb el responsable de l’espai, almenys, tres dies abans de la data reservada, a fi de conéixer amb exactitud les necessitats tècniques de l’esdeveniment a realitzar. En cas de no ser així, la Fundació no es responsabilitzarà de manques o fallades que es produesquen al llarg de l’esdeveniment.

34. La Fundació posa a disposició de l’activitat, amb un acord previ, el personal responsable del local, que és en tot moment qui coneix les possibilitats i capacitat tècniques de I’espai.

35. El personal designat per la Fundació té l’obligació de portar el control del bon funcionament del Centre Social.

36. Els requeriments tècnics de cada sol•licitant s’han d’especificar en el full de sol•licitud i en una reunió prèvia amb el responsable tècnic de l’espai del Centre Social.

37. Si el sol•licitant vol aportar pel seu compte personal tècnic s’haurà d’especificar en el full de sol•licitud i en una reunió prèvia amb el responsable tècnic de l’espai del Centre Social. La Fundació pot acceptar o refusar el personal tècnic de cada sol•licitud en funció del nivell professional o qualitatiu d’aquests.

38. La Fundació pot establir acords més amplis, condicions especials o convenis amb determinats sol•licitants quan per activitats o propostes excepcionals es considere necessari per a l’interés puntual de la proposta o la millora de la imatge de la Fundació, i sempre a criteri del Patronat.

NORMES ESPECÍFIQUES DE LA SALA D’ACTES

39. No es podrà realitzar l’obertura sense la presència de personal de la Fundació.

40. Tan sols tenen accés als vestidors els actors i/o tècnics responsables autoritzats que en facen ús en aquell moment.

41. No es permet filmar, fotografiar o enregistrar al pati de butaques ni a I’escenari, sense autorització expressa dels responsables o personal de la Fundació, a l’efecte de salvaguardar la propietat intel•lectual.

42. La sala d’actes té una capacitat màxima de 288 persones assegudes, 220 en el pati de butaques i 68 en l’amfiteatre. No es pot superar en cap cas l’aforament. Tampoc pot haver persones dretes a la sala mentre es duu a terme qualsevol tipus d’esdeveniment. Únicament s’obrirà l’amfiteatre quan el pati de butaques estiga ple i sempre amb l’autorització del personal de la Fundació.

43. No podran accedir a l’amfiteatre els menors d’edat sense la companyia d’un adult responsable.

44. Els organitzadors dels actes seran els responsables de controlar l’accés i el nombre de persones que accediran a la sala. No es permeten persones no assegudes i seran els organitzadors els encarregats i responsables del compliment d’aquesta norma. La Fundació es reserva el dret de suspendre l’acte de manera imminent en cas de no complir-se aquesta norma. Per tal de facilitar la previsió i el control d’accés es recomana als organitzadors la utilització d’invitacions restringides en funció de l’ aforament.

NORMES ESPECÍFIQUES DE L’AULA D’INFORMÀTICA

45. L’aula està destinada fonamentalment al servei dels socis i fills de socis (menors de 18 anys) clients de Caixa Rural Vila-real, i als assistents als cursets que organitze o en els quals col•labore la Fundació.

46. En obertura lliure (no cursos organitzats):

a) L’horari és dilluns, dimecres, dijous i divendres de les 17.00 a les 21.00 h, i dimarts de 10.00 a 14.00 hores. Aquest horari es pot veure modificat, aleshores haurà de ser notificat amb temps a la porta de l’aula d’informàtica.

b) L’ús de l’equip és d’una hora. En cas d’haver-hi vacants es podrà prorrogar el període d’ús una hora més. Solament es podrà utilitzar un únic equip per sessió.

c) La reserva de l’equip es realitzarà en la mateixa aula, durant l’horari d’obertura, o telefònicament amb almenys un dia abans. La reserva quedarà anul•lada després de mitja hora de retard.

d) És obligatori identificar-se en accedir a l’aula amb el DNI o altres carnets identificadors.

e) Durant la permanència en l’aula, es respectarà el silenci i es guardaran les formes degudes, pot ser expulsat qualsevol persona que no complesca les normes de respecte personal.

f) S’acudirà al responsable per a resoldre qualsevol problema en els equips o per a utilitzar els mitjans d’impressió i enregistrament.

47. L’aula d’informàtica disposa de zona Wi-Fi. Els usuaris o els organitzadors de cursos col•laboradors podran dur els seus equips (ordinadors portàtils, tauletes tàctils, etc.) i connectar-se a la xarxa. Si tenen cap problema de configuració hauran de consultar al responsable de la Fundació.

48. Els equips i les instal•lacions de l’aula d’informàtica, així com els programes i les llicències són propietat de la Fundació Caixa Rural Vila-real, la qual es reserva el dret a realitzar qualsevol modificació en els mateixos en el moment que considere oportú, sense avís previ a cap dels usuaris.

49. Queda terminantment prohibit l’ús dels equips per a accedir a través d’Internet a pàgines immorals, la descàrrega de música i qualsevol activitat considerada no convenient pel responsable de l’espai.

50. Queda expressament prohibida la manipulació dels equips, així com la còpia del programari instal•lat i la modificació en les configuracions establides. També es prohibeix la instal•lació de qualsevol tipus de programa, fins i tot els de distribució lliure. Si es necessita un programari específic, es demanarà al responsable.

51. La Fundació realitzarà periòdicament neteja dels discos de treball, per la qual cosa no es fa responsable dels fitxers dipositats. Es recomana, per açò, guardar còpia dels treballs en mitjans extraïbles.

52. Els organitzadors de cursos hauran de demanar l’espai pel procediment i en les condicions establertes en aquestes normes. A més els organitzadors es responsabilitzaran d’acomplir totes les normatives legals aplicables.

NORMES ESPECÍFIQUES DE LA SALA DE CONFERÈNCIES

53. L’aforament té una capacitat màxima de 75 persones assegudes. No es pot superar en cap cas l’aforament. Tampoc pot haver persones dretes a la sala mentre es duu a terme qualsevol conferència.

54. Els organitzadors dels actes seran els responsables de controlar l’accés i el nombre de persones que accediran a la sala. No es permeten persones que no estiguen assegudes i seran els organitzadors els encarregats i responsables del compliment d’aquesta norma. La Fundació es reserva el dret de suspendre l’acte de manera imminent en cas que no es complesca aquesta norma. Per tal de facilitar la previsió i el control d’accés es recomana als organitzadors que utilitzen invitacions restringides en funció de l’aforament.

NORMES ESPECÍFIQUES DE LES SALES D’EXPOSICIONS

55. De manera ordinària, la durada de l’exposició es fixa en quinze dies naturals comptadors des de la data de lliurament de la sala fins a la seua devolució. En cas de voler prorrogar l’exposició, el sol•licitant estarà obligat a sol•licitar-ho novament i la concessió serà facultat de la Fundació.

56. La Fundació no es farà càrrec del material promocional de l’exposició o de qualsevol despesa per conceptes diferents als genèrics i propis del Centre Social.

57. La Fundació no es fa càrrec de la custòdia i guarda de la sala, així com declina qualsevol responsabilitat per robatori, incendi, desperfectes, etc., que pogueren ocórrer.

58. La sala se cedeix únicament a efectes culturals i no mercantils; per tant, queda prohibida qualsevol transacció comercial dins de la mateixa.

59. El patronat de la Fundació es reserva el dret de sol•licitar en propietat, sempre de comú acord, una de les obres que s’han d’exposar.

NORMES ESPECÍFIQUES DE CESSIÓ DE SALES DE DESPATX

60. Els destinataris preferents de l’ús d’aquestes instal•lacions seran aquelles associacions d’àmbit local registrades a Vila-real que no disposen de seu pròpia o d’instal•lacions.

61. La temporalitat d’ús de la cessió de despatxos s’estableix per un període de dos anys renovables.

62. En qualsevol moment la Fundació està facultada per a retirar a l’associació beneficiària la condició d’entitat cessionària.

63. L’accés als diferents despatxos a les entitats usuàries serà sempre dintre de l’horari marcat per tot el Centre Social. Per tant no es permetrà ni l’accés ni la permanència en les instal•lacions fora d’horari excepte sol•licitud expressa i puntual, realitzada per escrit amb temps suficient, la qual haurà d’informar-se favorablement per part del responsable del Centre Social.

64. Amb la finalitat d’observar la freqüència d’ús dels despatxos, hi haurà un llibre de registre diari en el qual s’anotarà la data, horari d’entrada i d’eixida de les diferents entitats usuàries de cadascun dels despatxos. També es realitzarà una memòria anual de les activitats realitzades per l’entitat concessionària amb el detall de les realitzades en el despatx cedit.

65. Per a evitar qualsevol situació que puga ser perjudicial per a les entitats concessionàries de l’ús dels despatxos, aquestes, de forma semestral, facilitaran als responsables del Centre Social una llista de les persones autoritzades per cada entitat per a la utilització del despatx assignat a les mateixes.

66. Obligatòriament haurà d’aparéixer el logotip de la Fundació Caixa Rural Vila-real en la promoció i publicitat de les activitats i en tot el material que s’edite relacionat amb activitats realitzades per associacions usuàries del Centre Social.

67. Les associacions beneficiàries queden subjectes a l’obligació de realitzar i dissenyar una activitat a l’any juntament amb la Fundació, emmarcada en l’àmbit d’actuació de cada entitat i adreçada al conjunt de la ciutat de Vila-real.

PROHIBICIÓ O SUSPENSIÓ DE LES ACTIVITATS

68. La Fundació està facultada per a prohibir o suspendre els actes en els supòsits següents:

a) Si s’infringeixen les normes respecte als locals.

b) Si no s’ha obtingut l’autorització.

c) Si l’acte s’aparta de les característiques que en van determinar l’autorització.

d) Si s’infringeixen les normes reguladores de l’activitat.

e) Si es produeixen o es pot preveure que es produiran alteracions en l’ordre públic, amb perill per a les persones o els béns.

f) Si atempten contra els valors i principis de la Fundació.

INTERPRETACIÓ DE LES NORMES, TARIFES/DONATIUS PER SERVEI I LGPD

69. La facultat d’interpretar aquestes normes i de resoldre qualsevol qüestió no prevista queda reservada al Patronat de la Fundació.

70. El Centre Social té un caràcter fonamentalment sense ànim de lucre. En els casos que la Fundació considere oportú, comptarà amb una tarifa/donatiu individual per a la seua utilització, les quals seran comunicades a cada sol•licitant en el moment de fer la sol•licitud de prereserva. De manera orientativa, a continuació es presenten les tarifes/donatius aprovats per a l’exercici 2013 amb les bonificacions corresponents:

ANNEX

71. En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte de la qual és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, Fundació Caixa Vila-real informa als sol•licitants dels espais que:

a) La Fundació ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa en la normativa vigent.

b) Les dades de caràcter personal que es recullen en els formularis de sol•licitud són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen als fitxers denominats “Sol•licitants espais” amb l’acceptació expressa del sol•licitant.

c) La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal tenen com a finalitat el manteniment de la prestació de serveis d’aquesta Fundació, així com el compliment de les tasques d’informació, formació, comercialització de servei (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies de la Fundació.

d) La Fundació ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

e) L’usuari sol•licitant dels espais podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el mateix usuari amb l’enviament d’un correu electrònic a info@fundaciocaixarural.org. També poden exercitar-se aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix.