INTRODUCCIÓ
Aquest plec es refereix a les normes bàsiques d’utilització del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Va dirigit a tots els usuaris, persones, entitats, companyies, espectadors i públic en general, i pretén buscar un bon funcionament i el màxim respecte de les instal·lacions i els usuaris.

Aquest reglament està sotmés a les normes de rang superior que estiguen en vigor o que es puguen dictar en un futur, així com també a les possibles modificacions que puga proposar el Patronat d’aquesta Fundació en funció de les necessitats d’aquesta en relació al Centre o a qualsevol altre aspecte.

DEFINICIÓ
El Centre Social és una instal·lació social, cultural i recreativa propietat de la Fundació Caixa Vila-real. Aquest espai està destinat a les activitats pròpies de la Fundació, la naturalesa de les quals és principalment de caràcter cultural, formatiu, recreatiu, inclusiu, apolític i sense ànim de lucre. A més, en l’edifici es duen a terme esdeveniments culturals, audiovisuals, conferències, xarrades, cursos de formació, exposicions d’art, activitats associatives i reunions per part de diferents associacions i/o col·lectius que sol·liciten l’espai. L’acceptació última de qualsevol mena d’activitat, tant les esmentades anteriorment com altres tipus que es pogueren plantejar, està reservada exclusivament al Patronat.

POSSIBILITAT D’ÚS

Qualsevol particular, empresa, col·lectiu, entitat o centre educatiu podrà utilitzar el Centre sempre que es demane en la forma i el termini deguts, s’abonen les tarifes corresponents i es compte, per tant, amb l’autorització corresponent. El Centre està dirigit especialment a les associacions i entitats socioculturals i inclusives de Vila-real.

NORMES GENERALS

Qualsevol persona o col·lectiu, pel sol fet de trobar-se en el recinte, es compromet de manera expressa a:

 1. No deteriorar ni danyar les instal·lacions ni els béns mobles d’aquest, ja que serà responsable dels danys i/o perjudicis ocasionats i es farà càrrec de les despeses que origine.
 2. No alterar l’ordre i guardar respecte a les persones.
 3. No fumar en tot l’espai del Centre Social.
 4. Sense l’autorització expressa del Patronat no es permet l’entrada de beguda i menjar al Centre. Es reserva el dret preferent al mantenidor del restaurant El Casino per a la realització de banquets, vins d’honor, etc., però sempre amb el vistiplau de la Fundació.
 5. Respectar les senyalitzacions dels accessos restringits de l’espai tècnic i de manteniment.
 6. No està permesa l’entrada d’animals a les instal·lacions a excepció dels gossos guia de les persones amb discapacitat visual i animals dirigits a teràpies.
 7. El personal designat per la Fundació és l’únic responsable de les instal·lacions i l’únic nomenat pel Secretari General per a decidir sobre la conveniència tant de regular els espais com de tancar o no l’accés en tot o en part.
 8. Els responsables de cadascuna de les activitats o dels actes organitzats estan obligats a fer respectar la normativa i únicament en absència del personal o representants de la Fundació podran decidir les pautes de comportament a seguir en cada ocasió.

AUTORITZACIONS I SOL·LICITUDS

 1. Per a poder utilitzar les instal·lacions per a les activitats s’ha de seguir el procediment següent:
  a) Es comprovarà la disponibilitat en el calendari d’activitats en la web de la Fundació. També es podrà realitzar la consulta en horari d’atenció al públic del Centre Social (de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores, en el Punt d’atenció).
 2. b) Realitzar, amb almenys quinze dies naturals de temps com a mínim, la pre-reserva de l’espai on s’han d’especificar: les dades de contacte del sol·licitant, l’horari previst de muntatge, inici i l’acabat de l’activitat, dades de l’acte i la seua descripció, especialment es detallarà la naturalesa i els continguts del que es vulga realitzar. Aquest procediment es farà a través dels mitjans següents:
 • Formulari en línia a través de la pàgina www.fundaciocaixarural.org
  • Presencialment en horari d’atenció (de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores, en el Punt d’atenció).
 1. c) La Fundació es posarà en contacte amb la persona o persones sol·licitants i confirmarà l’autorització o denegació de la concessió de l’espai.
 2. d) El sol·licitant haurà d’emplenar el formulari de reserva que se li facilitarà on constarà de manera expressa l’acceptació de les normes del Centre Social i on especificarà els requisits tècnics i personals que precisa l’acte.

Aquest document haurà d’estar en poder de la Fundació 5 dies naturals abans de l’acte com a mínim i, si fa falta, abonar les tarifes corresponents. La sol·licitud no es considerarà acceptada de manera definitiva fins que la Fundació dispose del document amb els requisits de l’acte i l’acceptació signada d’aquestes normes i les tarifes abonades.

 1. e) Una vegada acceptada la petició, la Fundació ho comunicarà al sol·licitant i procedirà a publicar la confirmació de l’acte en el calendari d’activitats de la web de la Fundació.
 2. Les autoritzacions de la Fundació es concedeixen de manera discrecional a l’entitat o persona que ho sol·licite en la forma deguda. La Fundació es reserva el dret de demanar l’assegurança de responsabilitat civil corresponent a les persones, entitats, grups o empreses sol·licitants.
 3. Tindran preferència aquelles activitats programades o organitzades per la Fundació Caixa Rural Vila-real i a continuació, preferentment per ordre d’entrada de sol·licituds.
 4. Les autoritzacions en cap cas són expedides per temps superior a l’activitat sol·licitada i tenen el caràcter de personals i intransferibles.
 5. Les autoritzacions són exclusivament per a realitzar l’activitat per a la qual s’atorguen i expiren quan es compleix el termini establit, sense necessitat de requeriment previ.
 6. Extingida l’autorització d’ús, el titular ha de deixar lliure i a la disposició de la Fundació la instal·lació i els béns objecte d’aquella, en el mateix estat de conservació i funcionament en què els va rebre.
 7. El temps d’utilització de la instal·lació és l’autoritzat per la Fundació i no es pot excedir en cap cas aquest temps.
 8. Els usuaris no poden introduir variacions en l’horari autoritzat i, en cas que siga necessari, han de ser comunicades a la Fundació com a mínim 3 dies abans i per escrit, i aquesta decidirà la possibilitat o no del canvi.
 9. Qualsevol problema d’horari que puga sorgir entre diverses persones o entitats serà resolt entre les afectades sota l’arbitratge de la Fundació.
 10. La Fundació té, en tot moment, la facultat d’anul·lar l’activitat, per causes justificades i amb el compromís de realitzar una comunicació prèvia.
 11. Els horaris autoritzats i destinats a les activitats no poden ser utilitzats per una altra entitat ni per a una altra activitat que la concedida. La Fundació queda lliure per a fer l’ús que considere oportú de la instal·lació en cas que succeïsca això.
 12. És responsabilitat del sol·licitant lliurar les quantitats corresponents a la Societat General d’Autors i Editors o altres impostos que es deriven, així com també les garanties que puga demanar la Fundació en funció de la mena d’acte.
 13. Sempre que el sol·licitant realitze difusió de l’acte en qüestió estarà obligat a incloure a Fundació Caixa Rural, tant en xarxes socials com en cartelleria i fullets. A més, en cas de realitzar cartelleria física, hauran de lliurar un número mínim de dos cartells i/o fullets de l’acte que realitzen.
 14. La Fundació es reserva el dret de supervisar els esborranys de programes, cartells i altres elements de difusió dels actes de les entitats, grups, etc. que es programen en el Centre Social. En cas de no trobar-los conformes, pot fer modificar els textos o la distribució dels programes, cartells i altres elements de difusió.

ACTIVITATS

 1. De totes les activitats cal distingir entre:
 2. a) Activitats de la Fundació: Aquestes activitats queden automàticament autoritzades i es farà publicació automàtica en tots els mitjans a l’abast de la Fundació (web, xarxes socials, etc.).
 3. b) Conjuntament entre entitats i la Fundació: Aquestes activitats queden automàticament autoritzades sempre que la data o les dates estiguen lliures. La Fundació apareixerà en la difusió publicitària com a organitzadora i patrocinadora de l’acte en qüestió.
 4. c) Patrocini de la Fundació i organitzades per altres entitats: Queden automàticament autoritzades sempre que la data o les dates estiguen lliures. La Fundació apareixerà en la difusió publicitària com a patrocinadora de l’acte en qüestió.
 5. d) Per entitats locals o altres:
 • Aquestes activitats s’autoritzen de manera expressa i discrecional i per períodes, dies i hores concrets.
 • La responsabilitat d’aquesta activitat recau sobre l’entitat a la qual pertany.
 • Les activitats han de confirmar-se emplenant la fulla de requisits tècnics, almenys 5 dies abans de l’activitat. En cas que no siga així, es considera lliure i a la disposició de la Fundació el dia i hores reservats.
 • Un responsable de l’entitat haurà de presentar-se en el Centre social hora abans de l’acte, i en cas que siga una activitat amb públic, una hora abans que comence l’acte.
 • La Fundació apareixerà en la difusió publicitària com a col·laboradora de l’acte en qüestió.

RECINTE, HORARI I ESPAIS

 1. El sol·licitant que obtinga el permís d’ús de qualsevol dels espais del Centre Social, pot utilitzar només aquelles sales que s’especifiquen en la fulla de requisits.
 2. L’horari màxim de disposició serà determinat per la Fundació en funció de la naturalesa de l’acte a desenvolupar i depenent de l’espai a ocupar. Si no s’estableix de manera específica, començarà a les 9 hores del matí fins a les 14 hores i/o a la vesprada des de les 16 hores fins a les 21 hores.

MATERIAL I INSTAL·LACIONS

 1. El material tècnic sol·licitat i aprovat serà manipulat pel personal de la Fundació i aquest decidirà la conveniència de la intervenció d’altres persones. Únicament es podrà utilitzar el material tècnic d’una manera aliena amb l’autorització expressa de la Fundació i sempre per personal tècnic qualificat.
 2. La responsabilitat de retornar en bon estat els mitjans tècnics i instal·lacions recau en el sol·licitant i en forma de responsabilitat solidària en l’entitat o grup a la qual representa el sol·licitant.
 3. La Fundació no es fa responsable del material privat depositat per l’usuari en cap circumstància per excepcional que siga.
 4. El material tècnic del Centre Social en cap cas pot ser retirat per al seu ús en altres activitats fora de l’edifici sense l’autorització prèvia per part dels responsables.
 5. En cas de produir-se algun desperfecte en les instal·lacions per negligència, serà la persona causant d’aquests danys el responsable directe. La Fundació reclamarà a aquesta persona l’abonament de la reparació i, en el cas de no poder esclarir-se la seua identitat, aplicarà el punt 27. La Fundació es reserva el dret de fixar una fiança en aquells que estime oportú.

PERSONAL I SERVEIS

 1. La Fundació compta amb uns serveis, equipaments i personal específic. En la fitxa de requisits es faran constar les necessitats del sol·licitant.
 2. En cas d’un acte amb públic, el responsable de la sol·licitud haurà d’emplenar la fitxa de requisits de manera obligatòria i facilitar el material audiovisual almenys tres dies abans. En cas de no ser així, la Fundació no es responsabilitzarà de mancances o errades que es produïsquen al llarg de l’acte.
 3. La Fundació posa a la disposició de l’activitat, amb un acord previ, el personal responsable del local, que és en tot moment qui coneix les possibilitats i capacitat tècniques de l’espai.
 4. El personal designat per la Fundació té l’obligació de portar el control del bon funcionament del Centre Social.
 5. Si el sol·licitant vol aportar personal tècnic, s’haurà d’especificar en la fulla de requisits i concertar una cita amb el responsable tècnic de l’espai del Centre Social. La Fundació pot acceptar o refusar el personal tècnic extern en funció del nivell professional o qualitatiu d’aquest.
 6. La Fundació pot establir acords més amplis, condicions especials o convenis amb determinats sol·licitants quan, per activitats o propostes excepcionals, es considere necessari per a l’interés puntual de la proposta o la millora de la imatge de la Fundació, i sempre a criteri del Patronat.

NORMES ESPECÍFIQUES DE LA SALA D’ACTES

 1. Tan sols tenen accés al camerino i a l’escenari les persones que formen part de l’organització de l’acte.
 2. No es permet filmar, fotografiar o gravar al pati de butaques ni a l’escenari, sense autorització expressa dels responsables o personal de la Fundació, a l’efecte de salvaguardar la propietat intel·lectual.
 3. La sala d’actes té una capacitat màxima de 288 persones assegudes, 220 al pati de butaques i 68 en l’amfiteatre. No es pot superar en cap cas l’aforament. El públic ha de romandre assegut mentre es duu a terme l’acte. Únicament s’obrirà l’amfiteatre quan el pati de butaques estiga ple i sempre amb l’autorització del personal de la Fundació.
 4. No podran accedir a l’amfiteatre els menors d’edat sense la companyia d’un adult responsable.
 5. No es permet accedir amb carrets de bebè a la sala d’actes. Hauran de deixar-los en el passadís exterior de la sala sense que això dificulte l’accés a aquesta sala ni les vies d’evacuació.
 6. Els organitzadors dels actes seran els responsables de controlar l’accés i el nombre de persones que accediran a la sala. No es permeten persones de peu i seran els organitzadors els responsables del compliment d’aquesta norma. La Fundació es reserva el dret de suspendre l’acte de manera imminent en cas de no complir-se aquesta norma. Per a facilitar la previsió i el control d’accés es recomana als organitzadors la utilització d’invitacions restringides en funció de l’aforament.

NORMES ESPECÍFIQUES DE L’AULA D’INFORMÀTICA

 1. L’aula està destinada fonamentalment a la realització de cursos que organitza la Fundació o en els quals col·labora.
 2. L’aula d’informàtica disposa de zona Wi-Fi. Els usuaris o els organitzadors de cursos podran portar els seus equips i connectar-se a la xarxa. Si tenen algun problema de configuració hauran de consultar al responsable de l’Aula d’Informàtica.
 3. Els equips i les instal·lacions de l’aula d’informàtica, així com els programes i les llicències són propietat de la Fundació Caixa Rural Vila-real, la qual es reserva el dret a realitzar qualsevol modificació en els mateixos en el moment que considere oportú, sense avís previ a cap dels usuaris.
 4. Queda terminantment prohibit l’ús dels equips per a accedir a través d’Internet a pàgines immorals, la descàrrega de contingut protegit i qualsevol activitat considerada no convenient pel responsable de l’espai.
 5. Queda expressament prohibida la manipulació dels equips i la modificació en les configuracions establides. També es prohibeix la instal·lació de qualsevol mena de programa, fins i tot els de distribució lliure. Si es necessita un programari específic, es demanarà al responsable.
 6. Periòdicament s’esborraran els arxius aliens dels ordinadors. Es recomana guardar còpia dels treballs en mitjans extraïbles.
 7. Els organitzadors de cursos hauran de demanar l’espai pel procediment i en les condicions establides en aquestes normes. A més els organitzadors es responsabilitzaran de complir totes les normatives legals aplicables.

NORMES ESPECÍFIQUES DE LA SALA DE CONFERÈNCIES

 1. L’aforament té una capacitat màxima de 70 persones assegudes. No es pot superar en cap cas l’aforament. Tampoc pot haver-hi persones de peu a la sala mentre es duu a terme qualsevol acte. Els organitzadors dels actes seran els encarregats del compliment d’aquesta norma. La Fundació es reserva el dret de suspendre l’acte de manera imminent en cas que no es complisca aquesta norma. Per a facilitar la previsió i el control d’accés es recomana als organitzadors que utilitzen invitacions restringides en funció de l’aforament.

NORMES ESPECÍFIQUES DE LES SALES D’EXPOSICIONS

 1. La duració de l’exposició s’estableix en la sol·licitud.
 2. La Fundació no es farà càrrec del material promocional de l’exposició o de qualsevol despesa per conceptes diferents als genèrics i propis del Centre Social.
 3. La Fundació no es fa càrrec de la custòdia i guarda de la sala, així com declina qualsevol responsabilitat per robatori, incendi, desperfectes, etc., que pogueren ocórrer.
 4. La sala se cedeix únicament a efectes culturals i no mercantils; per tant, queda prohibida qualsevol transacció comercial dins d’aquesta.
 5. El patronat de la Fundació es reserva el dret de sol·licitar en propietat, sempre de mutu acord, una de les obres que s’han d’exposar.

NORMES ESPECÍFIQUES DE CESSIÓ DE SALES DE REUNIONS I DESPATXOS

 1. Els destinataris preferents de l’ús d’aquestes instal·lacions seran aquelles entitats socials d’àmbit local registrades a Vila-real que no disposen de seu pròpia.
 2. En qualsevol moment la Fundació està facultada per a retirar a l’associació.
 3. L’accés als diferents despatxos a les entitats usuàries serà sempre dins de l’horari marcat per tot el Centre Social. Per tant no es permetrà ni l’accés ni la permanència en les instal·lacions fora d’horari excepte sol·licitud expressa i puntual, realitzada per escrit amb temps suficient, la qual haurà d’informar-se favorablement per part del responsable del Centre Social.
 4. Amb la finalitat d’observar la freqüència d’ús dels despatxos, hi haurà un llibre de registre diari en el qual s’anotarà la data, horari d’entrada i d’eixida de les diferents entitats usuàries de cadascun dels despatxos.
 5. Obligatòriament haurà d’aparèixer el logotip de la Fundació Caixa Rural Vila-real en la promoció i publicitat de les activitats i en tot el material que s’edite relacionat amb activitats realitzades per associacions la seu de les quals siga el Centre Social.

PROHIBICIÓ O SUSPENSIÓ DE LES ACTIVITATS

 1. La Fundació està facultada per a prohibir o suspendre els actes en els supòsits següents:
 2. a) Si s’infringeixen les normes.
 3. b) Si no s’ha obtingut l’autorització.
 4. c) Si l’acte s’allunya de les característiques que van determinar l’autorització.
 5. d) Si s’infringeixen les normes reguladores de l’activitat.
 6. e) Si es produeixen o es pot preveure que es produiran alteracions en l’ordre públic, amb perill per a les persones o els béns.
 7. f) Si atempten contra els valors i principis de la Fundació.

INTERPRETACIÓ DE LES NORMES, TARIFES/DONATIUS PER SERVEI I LGPD

 1. La facultat d’interpretar aquestes normes i de resoldre qualsevol qüestió no prevista queda reservada al Patronat de la Fundació.
 2. El Centre Social té un caràcter fonamentalment sense ànim de lucre. En els casos que la Fundació considere oportú, comptarà amb una tarifa/donatiu individual per a la seua utilització, les quals seran comunicades al sol·licitant en el moment de fer la pre-reserva. De manera orientativa, a continuació es presenten les tarifes/donatius aprovats actualment amb les bonificacions corresponents.

ANNEX
64. En compliment del que es disposa en el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL posa en el seu coneixement que aquesta informació ha sigut remesa per personal al servei de la citada entitat amb la finalitat de compliment de les funcions de la seua competència. Posem en el seu coneixement la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de dades, limitació del tractament i oblit en els termes establits en la legislació vigent, que podrà fer efectius dirigint-se per escrit a FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL, amb adreça en Plaza de la Vila 2 Vila-real 12540. Si desitja deixar de rebre correus d’aquesta llista, reenvie aquest e-mail a auditoria@fundaciocaixarural.org

 1. A causa de la pandèmia pel COVID, i mentre dure aquesta situació, aquestes normes s’adaptaran al protocol de seguretat i higiene exigit per les institucions corresponents, reduint aforaments, fent obligatori l’ús de màscara i altres normes que dicte aquest protocol.