1. Política de privacitat

Fundació Caixa Rural Vila-real informa als usuaris del lloc web sobre la seua política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguen ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Fundació Caixa Rural Vila-real garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Fundació Caixa Rural Vila-real té el deure informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Fundació Caixa Rural Vila-real serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

En aquest sentit, Fundació Caixa Rural Vila-real informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació entre l’organització i els usuaris, etc.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguen recollits a través del lloc web de Fundació Caixa Rural Vila-real, i per tant tinguen la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per Fundació Caixa Rural Vila-real.

3. Comunicació d’informació a tercers

Fundació Caixa Rural Vila-real informa als usuaris que les seues dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estiga relacionada amb una obligació legal o quan la prestació d’un servei implique la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Fundació Caixa Rural Vila-real dispose del consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seues dades personals.

Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Fundació Caixa Rural Vila-real els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a info@fundaciocaixarural.org o la següent adreça: Fundació Caixa Rural Vila-real, plaça de la Vila, 3, Codi postal: 12540, Ciutat: Vila-real, Província: Castelló o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.