Quins fonemes ha d’haver adquirit el meu fill segons la seua edat?

QUINS FONEMES HA D'HAVER ADQUIRIT EL MEU FILL SEGONS LA SEUA EDAT?  escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

El procés d'adquisició dels fonemes és un procés costós i personal de cada xiquet que s'adquirix en edats molt primerenques. Atès que cada xiquet és diferent i té un ritme d'adquisició i d'aprenentatge diferent, no sempre apareixen els fonemes a la mateixa edat en tots els xiquets. Igual que pot donar-se el cas que un xiquet/a aconseguisca a primerenca edat pronunciar correctament tots els fonemes, també pot donar-se el cas que l'aprenentatge siga més tardà sense que hi haja cap problema de base.

Sí que és veritat que el procés d'adquisició dels fonemes ha d'estar completat al voltant dels 6 anys d'edat, per la qual cosa és important estar alerta una vegada s'hagen complit els terminis.

Perquè aparega un adequat desenvolupament fonològic en el xiquet, és necessari que els mecanismes implicats en l'articulació (audició, musculatura orofacial, llengua, paladar…) no siguen disfuncionals. En el cas d'haver-hi problemes de pronunciació dels fonemes estaríem parlant de dislàlies.

Què és la dislàlia?

La dislàlia consisteix en un problema en la pronunciació dels sons de la llengua. Les dislàlies les podem classificar en 3 grups:

- Dislàlies evolutives: es presenten en els xiquets durant la fase del desenvolupament del llenguatge a causa d'un inadequat desenvolupament del seu aparell  fono-articulador. Aquestes van desapareixent conforme el xiquet va adquirint la capacitat de repetir correctament per imitació les paraules que escolta.

- Dislàlies funcionals: és aquella en què el xiquet no utilitza correctament els òrgans articulatoris quan ha de pronunciar un fonema.

- Dislàlies audiógenes: en la qual el xiquet no articula correctament degut una pèrdua auditiva.

És important saber en quina edat (aproximada i tenint en compte el comentat anteriorment) s'han d'adquirir els fonemes. Per això, us deixe una taula que indica l'edat i els fonemes que haurien d'estar adquirits segons aqueixa edat:

3 anys /m, n, ñ, p, b, f, y, l, t/
4 anys /g, x, k, d, s, ie, bl, pl, fl/
5 anys /r, kl, gl, tl, au, ei, br, pr, fr/
6 anys /gr, cr, dr, tr, r vibrant/

Així doncs, no hem de preocupar-nos més del necessari si el xiquet encara no té una pronunciació perfecta, anirà aprenent amb l'edat i adquirint els fonemes que correspon i, en cas de no ser així,  el/la logopeda pot ajudar-lo a que aconseguisca una pronunciació correcta dels fonemes on apareguen dificultats.

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.