Binomi entre les famílies i la intervenció professional

BINOMI FAMÍLIES-INTERVENCIÓ PROFESSIONAL escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

La necessitat d'establir una estreta col·laboració entre pares i professionals (professors, metges, terapeutes, etc.) ve fonamentada en què tots dos disposen dels elements d'informació essencials per a optimitzar la intervenció.

Els pares són els que coneixen millor al seu fill/a, així com l'ambient en el qual creix, i els professionals coneixen els principis, estratègies i mètodes generals d'intervenció, així com els coneixements entorn de la discapacitat.

Cal que existisca una adequada coordinació i una comunicació fluida entre els pares i els professionals que tracten al xiquet des dels diferents àmbits, conéixer quin és l'entorn familiar del xiquet per a comprendre la seua situació de manera global i poder donar una resposta adequada a les circumstàncies

La comunicació ha de donar-se de manera paral·lela, d'una banda els professionals han de “complementar” l'educació familiar. Per un altre, els pares han de cooperar de manera activa en la formació dels seus fills, mantenint-se ben informats dels seus progressos, així com també de les possibles reculades que puguen donar-se en determinats moments i, facilitant l'ambient per a la continuïtat dels objectius a casa.

Per tant el binomi pares-mares/professionals ha de ser indestructible, especialment, en el cas de les famílies de xiquets amb necessitats especials. En aquest sentit, la participació activa i la implicació de la família en els programes d'intervenció del xiquet genera un impacte positiu en el manteniment i generalització dels aprenentatges.

 Les famílies de xiquets amb necessitats especials, assumeixen generalment el repte d'educar “aprenent”: noves estratègies de comunicació, d'estimulació del seu desenvolupament i de l'aprenentatge en global. Aquest aprenentatge de les famílies, també va dirigit a mantindre sempre expectatives d'assoliment adequades, amb objectius reals.

Per a aconseguir una col·laboració amb les famílies, els professionals han de desenvolupar un conjunt d'actituds i habilitats específiques que afavorisquen les relacions adequades amb els pares

- Mantindre una actitud de respecte, sinceritat i honradesa.

- Ser realista quant a les possibilitats dels xiquets/es.

- No crear sobreexpectatives als pares, amb el risc evident de ser defraudats.

- Ser empàtic, posseir habilitat per a escoltar i mantindre la intervenció.

- Emfatitzar els trets positius de les famílies en general i dels xiquets amb N.E.E.

- Saber donar suport.

 

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.