Beques NEAE

BEQUES NEAE escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

Termini de sol·licitud 2022-2023: del 19 de maig al 30 de setembre

Què són les beques NEAE?
Les beques NEAE (NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU) són ajudes que concedeix el Ministeri d'Educació i Ciència i que gestionen les diferents Comunitats Autònomes, per a tots aquells alumnes que requereixen de determinats suports i atencions educatives (Inclòs TDAH i TEA) derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta, en els quals s'inclouen també, aquells alumnes amb Altes Capacitats.

Aquestes ajudes es divideixen en tres grups:
- REEDUCACIÓ PEDAGÒGICA
- REEDUCACIÓ LOGOPÈDICA
- ALTES CAPACITATS

Quin alumnat té accés a aquesta beca?
L'alumnat que acredite necessitat específica de suport derivada d'alguna de les següents situacions:
- Discapacitat: que ha de ser igual o major de 33%: Acreditat mitjançant certificat de discapacitat, certificat d'un Departament d'Orientació (dependent de les administracions), o d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica (dependent de les administracions), o per l'equip de valoració i orientació d'un centre base de l'Institut de Majors i de Serveis Socials o òrgan corresponent de la comunitat autònoma.
- Trastorn greu de Conducta: Igual que l'anterior.
- TDAH: associat a discapacitat o trastorn greu de conducta: igual que l'anterior.
- Altes capacitats: Acreditat per un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o d'un departament d'orientació dependent de l'administració educativa corresponent. S'haurà d'haver complit el 6 anys d'edat.
- TEA: El Ministeri d'Educació d'Espanya estén el sistema de beques per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (Beques NEAE), a tot l'alumnat amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Per primera vegada, aquell alumnat amb TEA que no tinga reconeguda una discapacitat superior al 33% podrà també accedir a aquestes ajudes.
Documentació necessària
Per al cas de presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, es requerirà acreditar-ho per alguna de les següents vies:

- Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'Institut de Majors i de Serveis Socials o òrgan corresponent de la comunitat autònoma.
- Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopegógica o del departament d'orientació del centre escolar.
- Certificat de discapacitat.

Si el sol·licitant requereix ajuda per a REEDUCACIÓ PEDAGÒGICA I DEL LLENGUATGE, es requerirà, a més de l'anterior, la següent documentació:

- Certificació expedida per l'inspector de la zona en la qual s'acredite la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l'atenció pedagògica proporcionada pel centre en el que està escolaritzat l'alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l'alumne sol·licitant en un centre que dispose del servei de reeducació requerit.
- Informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació en el qual es detalle l'assistència educativa i les hores setmanals que es consideren necessàries per a la seua correcció, així com, en el seu cas, les prestades pel centre, la duració previsible de la mateixa i les condicions que garantisquen la seua prestació.
- Memòria expedida pel centre o reeducador que preste el servei en la qual conste informació detallada de les característiques d'aquest, incloent nombre d'hores setmanals i especialista que el presta, així com del cost mensual.
- Declaració responsable de la persona que impartisca la reeducació pedagògica o del llenguatge que reuneix els requisits de formació establits en la convocatòria.

Per al cas de presentar necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

- Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació dependent de l'administració educativa corresponent.
- Memòria expedida pel centre o el reeducador que preste el servei en la qual consten les característiques d'aquest servei, així com les hores setmanals, l'especialista que el presta i el cost.

La quantia per cada especialitat és de 913€ (màxim)

Des de Fundació Caixa Rural, a través de XiCaEs, podem realitzar un pressupost, la memòria requerida i la facturació mensual que haurà de presentar-se al final del curs lectiu, per a acreditar que els diners adjudicats s'han utilitzat en els serveis de reeducació, tant logopèdica com pedagògica.

Deixem enllaç directe al tràmit:
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idconvocatoria=1731

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.