L’accessibilitat universal

L'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

L'accessibilitat universal és aquella condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis perquè totes les persones puguen participar de manera autònoma i amb les mateixes oportunitats.

És la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius, per a ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. Pressuposa l'estratègia de «disseny universal o disseny per a totes les persones», i s'entén sense perjudici dels ajustos raonables que hagen d'adoptar-se.

Perquè existisca una accessibilitat universal, primer ha d'existir un disseny universal, la definició del qual és la següent:

És l'activitat per la qual es conceben o projecten des de l'origen, i sempre que siga possible, entorns, processos, béns, productes, serveis, objectes, instruments, programes, dispositius o eines, de tal forma que puguen ser utilitzats per totes les persones, en la major extensió possible, sense necessitat d'adaptació ni disseny especialitzat. El disseny universal o disseny per a totes les persones» no exclourà els productes de suport per a grups particulars de persones amb discapacitat, quan ho necessiten.

Però què passa quan hi ha un projecte en el qual no s'ha aplicat el disseny universal i es no ha construït segons aquests paràmetres, es pot rectificar?

 Per a aquests casos està el concepte d'ajustos raonables:

Que s'empra en aquells casos en els quals calga aplicar criteris d'accessibilitat en instal·lacions que no són de nova construcció i que és necessari aplicar l'accessibilitat universal

Existeix alguna Llei en referència a l'Accessibilitat Universal?

COMUNITAT AUTÒNOMA VALENCIANA 13360 LLEI 1/1998, de 5 de maig, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació.

Objecte de la Llei. La present Llei té per objecte garantir l'accessibilitat al medi físic en condicions tendents a la igualtat de totes les persones, siguen quals siguen les seues limitacions i el caràcter permanent o transitori d'aquestes, mitjançant:

  1. a) La regulació d'uns requisits que permeten l'ús d'instal·lacions, béns i serveis a totes les persones i, especialment, a aquelles que de manera permanent o transitòria estiguen afectades per una situació de mobilitat reduïda o limitació sensorial.
  2. b) El foment de l'eliminació de les barreres existents, mitjançant incentius i ajudes per a actuacions de rehabilitació, i dins d'una planificació a establir conforme a aquesta disposició.
  3. c) L'establiment dels mitjans adequats de control, gestió i seguiment que garantisquen la correcta aplicació d'aquesta Llei i de la seua normativa de desenvolupament.
  4. d) La promoció dels valors d'integració i igualtat mitjançant un sistema d'incentius i de reconeixement explícit a la qualitat en les actuacions en matèria d'accessibilitat, així com la potenciació de la investigació i de la implantació d'ajudes tècniques i econòmiques per a facilitar l'ús de béns i serveis per part de persones amb limitacions físiques i sensorials.

Àmbit d'aplicació. La present Llei serà aplicable en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en totes les actuacions referides al planejament, disseny, gestió i execució d'actuacions en matèria d'edificacions, urbanisme, transport i comunicacions. Les actuacions regulades estan referides tant a la nova instal·lació, construcció o ús, com a la rehabilitació o reforma d'unes altres ja existents, en les matèries apuntades, ja siguen promogudes o realitzades per persones físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada.

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.