Semana Internacional de las Personas Sordas

A Espanya, segons l'INE, hi ha un milió de persones amb discapacitat auditiva. A l'any, un de cada mil xiquets naix amb sordesa profunda bilateral i cinc de cada mil nounats pateix sordesa de diferent tipus i grau. Dos mil famílies tenen un nounat amb problemes d'audició. Després d'aquestes xifres, es pot apreciar que hi ha un col•lectiu nombrós al nostre país de persones amb discapacitat auditiva. Des de 1958, durant l'última setmana del mes de setembre, se celebra “La Setmana Internacional de les Persones Sordes”. El seu objectiu és promoure la inclusió dins de la societat de persones amb problemes auditius i sordesa crònica. Una altra de les seues metes és potenciar l'interés a aprendre i utilitzar la Llengua de Senyals, que se celebra el 23 de setembre des de 2018: Dia Internacional de la Llengua de Senyals, després de declarar-ho l'Assemblea General de Nacions Unides. La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, reconeix i promou l'ús de les Llengües de Senyals. Estableix que tenen el mateix estatus que les llengües parlades i obliga als Estats participants a què faciliten l'aprenentatge d'aquestes. Sota aquesta premissa, la presidenta d’Apesovil (Associació de Persones Sordes de Vila-real), va realitzar unes declaracions en les quals ressalta el reconeixement de la Llengua de signes espanyola com una de les llengües oficials de l'Estat segons la normativa vigent: “S'hauria d'ensenyar en els col•legis la llengua de signes al igual que aprenen anglés o francés, encara que en alguns es dóna com a optativa o extraescolar”. També és important el respecte als principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, acordats en l'agenda 2030, el principi fonamental dels quals és “No deixar a ningú arrere”. Però, associacions defensores dels drets de les persones sordes assenyalen que existeixen barreres de comunicació i estereotips. Les persones amb discapacitat auditiva, assenyalen que “volen fer-se sentir perquè tenen molt a dir” i plantegen, entre altres, les següents reivindicacions: • Accés a la informació i la comunicació, mitjançant serveis d'interpretació i videointerpretació gratuïts i de qualitat. • Dret a l'ocupació, a una formació sense barreres i a una educació bilingüe en llengua de signes, amb les adaptacions tècniques necessàries. • La possibilitat de comptar amb serveis d'emergències, teleassistència i atenció sanitària accessibles. • Dret a participar en la cultura, l'oci i gaudir d'una televisió plenament accessible, amb subtítols de qualitat i amb hores d'emissió en llengua de signes dins de la programació. Des de XiCaEs donem suport a aquestes justes reivindicacions, així com demanem que es treballe per a la seua resolució per una societat més inclusiva.

SEMANA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS escrito por Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

En España, según el INE, hay un millón de personas con discapacidad auditiva.

Al año, uno de cada mil niños nace con sordera profunda bilateral y cinco de cada mil recién nacidos padece sordera de distinto tipo y grado. Dos mil familias tienen un recién nacido con problemas de audición. Después de estas cifras, se puede apreciar que hay un colectivo numeroso en nuestro país de personas con discapacidad auditiva.

Desde 1958, durante la última semana del mes de septiembre, se celebra “La Semana Internacional de las Personas Sordas”. Su objetivo es promover la inclusión dentro de la sociedad de personas con problemas auditivos y sordera crónica.

Otra de sus metas es potenciar el interés en aprender y utilizar la Lengua de Señas, que se celebra el 23 de septiembre desde 2018: Día Internacional de la Lengua de Señas, tras declararlo la Asamblea General de Naciones Unidas.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, reconoce y promueve el uso de las Lenguas de Señas. Establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los Estados participantes a que faciliten el aprendizaje de las mismas. Bajo esta premisa, la presidenta de Apesovil (Asociación de Personas Sordas de Vila-real), realizó unas declaraciones en las que resalta el reconocimiento de la Lengua de signos española como una de las lenguas oficiales del Estado según la normativa vigente: “Se debería enseñar en los colegios la lengua de signos al igual que pueden aprender inglés o francés, aunque en algunos se da como optativa o extraescolar”.

También es importante el respeto a los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados en la agenda 2030, cuyo principio fundamental es “No dejar a nadie atrás”. Pero asociaciones defensoras de los derechos de las personas sordas señalan que existen barreras de comunicación y estereotipos. Las personas con discapacidad auditiva, señalan que “quieren hacerse oír porque tienen mucho que decir” y plantean entre otras las siguientes reivindicaciones:

  • Acceso a la información y la comunicación, mediante servicios de interpretación y videointerpretación gratuitos y de calidad.
  • Derecho al empleo, a una formación sin barreras y a una educación bilingüe en lengua de signos, con las adaptaciones técnicas necesarias.
  • La posibilidad de contar con servicios de emergencias, teleasistencia y atención sanitaria accesibles.
  • Derecho a participar en la cultura, el ocio y disfrutar de una televisión plenamente accesible, con subtítulos de calidad y con horas de emisión en lengua de signos dentro de la programación

Desde XiCaEs damos apoyo a estas justas reivindicaciones, así como pedimos se trabaje para su resolución por una sociedad más inclusiva.

 

Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiencia en proyectos destinados a niños/as que presentan necesidades educativas especiales.

Coordinadora de la mayor parte de los Campus Natura que se han llevado a cabo hasta la actualidad.