Suport conductual positiu

SUPORT CONDUCTUAL POSITIU escrit per Maria José Jorge, psicòloga de XiCaEs

Constitueix una tècnica d'intervenció i aprenentatge, aplicable, amb caràcter general, a totes les persones, presenten o no presenten algun tipus de diversitat funcional. Si bé el Suport Conductual Positiu és aplicable a diferents tipus de conducta, el seu nucli genuí i principal d'intervenció és el de les conductes problemàtiques.

Com vam veure en la publicació anterior ”Problemes de Conducta”, una conducta problemàtica és aquella que per la seua intensitat, duració o freqüència afecta negativament al desenvolupament personal de l'individu, així com a les seues oportunitats de participació en la comunitat. Aqueixes conductes problemàtiques inclouen no sols conductes disruptives, agressives o ofensives, que potser són les més habitualment referides, per ser també les més visibles i les més molestes, sinó també altres conductes, més discretes, de retraïment o falta d'atenció (alguns exemples serien actituds d'aïllament, marcada inactivitat, tristesa, falta total d'entusiasme, somni excessiu, importants dificultats de concentració).

El primer que interessa ressaltar és que els enfocaments utilitzats tradicionalment per a "manejar" les conductes problemàtiques no solen resultar eficaces principalment per dues raons:

- La primera, perquè les intervencions conductuals s'han interessat poc per comprendre qui és la persona que presenta les conductes problemàtiques, quins són els contextos en els quals apareixen, quina és la funció que aquestes conductes exerceixen per a la persona i quin objectiu persegueix aquesta última quan presenta una conducta d'aquest tipus.
- La segona, perquè les intervencions conductuals s'han centrat bàsicament a aplicar respostes orientades a suprimir o controlar la conducta -respostes aversives-, en lloc de centrar-se en ensenyar a la persona amb diversitat funcional habilitats alternatives que constituïsquen una forma apropiada d'aconseguir el mateix objectiu que el que li permet aconseguir la conducta problemàtica. Aquest element d'ensenyament d'habilitats alternatives relaciona directament el Suport Conductual Positiu amb l'ensenyament i l'aprenentatge de conductes adaptatives, aplicable amb caràcter general a l'adquisició de noves conductes, sense que les mateixes es dirigisquen a substituir a una conducta problemàtica.
Ací es parteix d'un enfocament diferent, alternatiu a l'enfocament tradicional. El Suport Conductual Positiu està dissenyat per a ajudar a respondre amb eficàcia, en diferents contextos, a les conductes problemàtiques de les persones amb diversitat funcional, ajustant-se a les necessitats i preferències de la persona, una vegada detectades les variables que incideixen en l'ocurrència de la conducta problemàtica i determinar la funció que té i l'objectiu que persegueix.

Les pautes que s'ofereixen des del suport conductual positiu són aplicables en qualsevol context en el qual es presten suports a les persones amb diversitat funcional: àmbit domèstic i familiar, àmbit residencial, context escolar o laboral, serveis d'atenció diürna, o altres que constituïsquen un lloc de vida o d'adquisició d'habilitats per a aquestes persones.
El Suport Conductual Positiu s'estructura entorn de quatre fonaments bàsics que es descriuen a continuació, compartint els tres primers amb els principis bàsics dels problemes de conducta, dels quals vam poder ja saber en la publicació “Problemes de conducta” i que repassem ara ràpidament.

Fonament 1r.- Les conductes problemàtiques estan directament relacionades amb el context en el qual es produeixen.

Les conductes problemàtiques solen vindre provocades per alguna cosa que succeeix a l'entorn de la persona que les presenta i aquestes influències ambientals poden ser esdeveniments importants o fets anodins, poden procedir d'elements externs o respondre a factors interns a la persona que presenta la conducta. En altres termes, les conductes problemàtiques ocorren per una raó, tenen una causa concreta, i no poden interpretar-se i considerar-se com un simple símptoma de la diversitat funcional i propi d'aquesta; quan ocorren, per tant, són indici que alguna cosa en l'ambient no s'adapta a les necessitats de la persona.

Fonament 2n.- Les conductes problemàtiques tenen una funció molt concreta per a la persona que les presenta.

Les conductes problemàtiques persegueixen un objectiu específic, és a dir, presenten una clara utilitat per a la persona; així, una persona pot presentar una conducta problemàtica quan pretén escapar o fugir de situacions que li disgusten o, per contra, per a aconseguir accedir a activitats, objectes o relacions que desitja.
És important tindre present que quan s'indica que la conducta té una funció, no significa necessàriament, que es tracta d'una funció operativa i intencionada. Pot tractar-se d'una funció operativa, però no conscient, no desenvolupada intencionadament, i pot tractar-se també d'una funció no operativa, que obeeix a una causa subjacent com ocorre amb freqüència en casos en els quals la conducta té una causa orgànica.

El Suport Conductual Positiu part que les persones amb diversitat funcional presenten conductes problemàtiques perquè no han adquirit o han perdut l'habilitat necessària per a oferir respostes socialment acceptables que els permeten aconseguir els resultats desitjats i que els resulten tan útils com les conductes problemàtiques per a aqueix fi.

Fonament 3r.- Les intervencions més eficaces es basen en un profund coneixement de la persona, dels seus contextos socials i de la funció que, en aquests contextos, exerceixen les seues conductes problemàtiques.

En l'actualitat, els resultats de les investigacions apunten al fet que les intervencions més eficaces són les que es basen a aconseguir, a través de l'avaluació funcional, un bon coneixement de les influències contextuals -d'activitat, ambientals, personals i socials -que incideixen sobre la persona amb diversitat funcional, d'una banda, i de la funció que, en aquests contextos, exerceixen per a ella les conductes problemàtiques, per un altre. Una vegada determinades les influències ambientals i una vegada coneguda la funció que exerceix la conducta problemàtica, l'objectiu és triple:

-modificar aquestes variables per a minimitzar les situacions que resulten desestabilitzadores per a la persona amb diversitat funcional;
-ensenyar-li conductes alternatives socialment més acceptables;
-motivar-li perquè utilitze aquestes habilitats alternatives.

 

Fonament 4t.- El Suport Conductual Positiu ha de basar-se en valors respectuosos de la dignitat de la persona, de les seues preferències i de les seues metes individuals.

El Suport Conductual Positiu es basa en valors centrats en el respecte a la dignitat de la persona, independentment de la seua capacitat de comprensió o de la naturalesa i gravetat de les seues conductes problemàtiques. Això implica que s'ha d'optar per intervencions que no estigmatitzen a la persona amb diversitat funcional i que, com a tals, serien acceptables i assumibles en qualsevol context ordinari i en relació amb persones de la seua mateixa edat que no tingueren diversitat funcional.

És necessari, a més, que les intervencions tinguen en compte les preferències i metes de la persona amb diversitat funcional, en lloc de limitar-se a aconseguir resultats considerats importants i significatius únicament per al personal que li atén o per als seus familiars. Des d'aquesta perspectiva, el Suport Conductual Positiu ha d'aplicar-se en el marc de la Planificació Centrada en la Persona i ha d'oferir a la persona amb diversitat funcional tota una varietat d'oportunitats: facilitar l'establiment i el manteniment de relacions d'amistat; millorar les relacions socials; participar en activitats ordinàries d'oci o treball i altres activitats comunitàries; accedir a activitats o situacions que la persona amb diversitat funcional aprecia i gaudeix; i potenciar la seua capacitat per a prendre decisions, augmentant el seu ventall d'oportunitats per a triar.

Des d'aquesta perspectiva, resulta indispensable que no sols el personal sinó també la família i altres persones pròximes assumisquen la necessitat d'oferir aqueixes oportunitats i mantinguen la ment oberta a les novetats i a les noves possibilitats.
Tenint en compte l'anterior, pot afirmar-se que el Suport Conductual Positiu es caracteritza per dos elements essencials:

  • és un enfocament basat en valors centrats en el respecte a la dignitat de la persona;
    ● intenta respondre, de manera individual i personalitzada, a les necessitats específiques de la persona a la qual s'aplica.

El primer pas per a la seua aplicació és procedir a una avaluació funcional de la conducta problemàtica, a fi d'identificar els factors de l'entorn -variables d'activitat, ambientals, personals i socials- que incideixen o provoquen les conductes problemàtiques i de determinar les preferències i interessos de la persona així com les seues fortaleses individuals. Sobre la base d'aquesta avaluació s'elabora un pla de suport conductual específicament dissenyat per a respondre a les seues necessitats individuals, que conté múltiples intervencions de suport que posen l'èmfasi en l'entrenament en habilitats alternatives, en el disseny d'adaptacions ambientals i en la introducció de millores en l'estil de vida. La finalitat última del Suport Conductual Positiu és aconseguir resultats significatius a llarg termini.

L'èxit no es mesura únicament en termes de disminució de les conductes problemàtiques, sinó també en termes de millores aconseguides en l'ús d'habilitats alternatives i en la qualitat de vida de la persona. Així que no cal mostrar-se impacient, ni frustrar-se per no veure millores immediates. Resulta essencial que els qui formen part de l'entorn directe de la persona, tant en els serveis d'atenció com a casa, observen atentament els canvis advinguts en l'entorn, fins i tot si semblen irrellevants. Moltes vegades tendim a pensar que tot està igual, que res ha canviat, quan en realitat sí han canviat alguns elements de l'entorn en els quals no ens hem fixat.

Apoyo Conductual Positivo. Algunas herramientas para afrontar las conductas difíciles. Cuadernos de Buenas Prácticas – Nº 10. Madrid: FEAPS. Goñi, M.J.; Martínez, N.; Zardoya, A. (2007).

Buenas Prácticas. Apoyo Conductual positivo Autor Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa Fundación Eguía-Careaga Fundazioa Edición Diputación Foral de Álava

Maria José Jorge Esteve- Psicòloga

Llicenciada en Psicologia a la Universitat Jaume I. Especialista en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç.

Trajectòria professional: Àmplia experiència en suport a persones afectades de paràlisi cerebral i patologies afins. 

Actualment treballa com a psicòloga en XiCaEs realitzant intervencions amb xiquets amb capacitats especials i les seues famílies.